MEDICC REVIEW

Pogledajte članak o vakcini CIMAvax, objavljen u Internacionalnom časopisu o kubanskom zdravlju i medicini- MEDICC REVIEW.

IV INTERNACIONALNI KONGRES O VAKCINI CIMAVAX EGF

Ovde možete preuzeti predavanja sa IV Internacionalnog kongresa o vakcini CIMAvax EGF, koji je održan u Havani, 22. i 23. novembra 2011. godine.

Klikom na Vise mozete preuzeti zeljene izvestaje u PDF formatu

PERIODIČNI IZVEŠTAJ O SIGURNOSTI CIMAVAX EGF

Naziv proizvoda:  CIMAVAX EGF (vakcina konjugovana iz epidermalnog faktora rasta i transportnog proteina P64, emulgovana sa Montanide ISA 51 VG) 

Naziv i adresa nosioca ovlašćenja za komercijalizaciju: QUALITY PHARMA EIRL. Jr. Pacasmayo NO. 840-842

Naziv i adresa nosioca distribucije u Peruu: QUALITY PHARMA EIRL. Jr. Pacasmayo NO. 840-842

Period pokriven ovim izveštajem: 7.oktobar 2009. do 21. januar 2011.
Datum izveštaja: 30. maj 2011.

Pripremio: Claudia Cecilia Oliva Hanke, Asistent onkološke oblasti na IPICMED (Peruanski istraživački institut u medicinskim naukama- Instituto Peruano de Investigacion en Ciencias Medicas)

Pregledao: Dr Diego Venegas Ojeda, Onkološka klinika, Medicinski asistent u onkološkoj oblasti na IPICMED-u

Odobrio: Lic. Jorge Chuquillanqui Limaylla, Hemičar farmaceut na IPICMED-u.


Uvod


Vakcina CIMAvax EGF je konjugat vakcina od humanizovanog rekombinantnog epidermalnog faktora rasta i rekombinantnog transportnog proteina P64K. Obe pročišćene komponente se povezuju hemijski koristeći reagens glutaraldehid, a potom, hemijski konjugat je pročišćen ultrafiltracijom. CIMAvax EGF je pripremljen kao emulzija kombinujući konjugat sa Montanide ISA 51 (adjuvant) neposredno pre administriranja. 

Humanizovani rekombinantni EGF (epidermalni faktor rasta) se dobija od kvasca Saccharomyces cerevesiae, i on je molekul polipeptid od 53 aminokiseline, molekularne težine 6,054 Kda.

SHEMA IMUNIZACIJE SA CIMAvax EGF-om

1. Doze, učestalost, mesto ubrizgavanja i trajanje terapije sa vakcinom:

Kod svake imunizacije pacijent će primiti dozu od 2.4 mg EGF-a, raspoređenu u 4 anatomska mesta (u 2 deltoidne i 2 glutealne regije). Ovo se radi kako bi se EGF iz vakcine približio regionalnim limfnim čvorovima i na taj način se povećao aktivni imuni odgovor pacijenta, odnosno kako bi on razvio sopstvena antitela protiv EGF-a (epidermalnog faktora rasta, prim. aut.). 

1.2 Terapijska vakcina CIMAvax EGF.

1.2.1 Imunizacije (indukcija imunog odgovora):

Vrše se 4 imunizacije na  svakih 14 dana
DAN 1:1. imunizacija
DAN 15: 2. imunizacija 
DAN 29: 3. imunizacija
DAN 43: 4. imunizacija