O POLICOSANOLU

Policosanol- mešavina alkohola, izolovana iz voska šećerne trske

Lipoaktiv je kubanski policosanol koji sadrži mešavinu 8 primarnih alifatnih alkohola visoke molekularne težine, pročišćenih iz voska šećerne trske. Policosanol inhibira sintezu holesterola putem regulacije aktivnosti reduktaze HMG CoA, tako što aktivira AMP kinazu, efekat koji pokreće metabolizam alkohola u odgovarajućim kiselinama preko β - oksidacije u peroksizomima. Osim toga, policosanol povećava broj receptora i kataboličku brzinu LDL-a, što doprinosi njegovoj sposobnosti da umanjuje nivo LDL-C. Snižavanje lipida je dejstvo policosanola koje traje i tokom dugotrajne terapije. Policosanol pokazuje i plejotropna dejsta, među kojima se ističu antitrombotsko i antioksidantsko dejstvo, a takođe poboljšava sastav i stabilnost aterosklerotskog plaka.

Policosanol- mešavina alkohola, izolovana iz voska šećerne trske

Lipoaktiv je kubanski policosanol koji sadrži mešavinu 8 primarnih alifatnih alkohola visoke molekularne težine, pročišćenih iz voska šećerne trske. Policosanol inhibira sintezu holesterola putem regulacije aktivnosti reduktaze HMG CoA, tako što aktivira AMP kinazu, efekat koji pokreće metabolizam alkohola u odgovarajućim kiselinama preko β - oksidacije u peroksizomima. Osim toga, policosanol povećava broj receptora i kataboličku brzinu LDL-a, što doprinosi njegovoj sposobnosti da umanjuje nivo LDL-C. Snižavanje lipida je dejstvo policosanola koje traje i tokom dugotrajne terapije. Policosanol pokazuje i plejotropna dejsta, među kojima se ističu antitrombotsko i antioksidantsko dejstvo, a takođe poboljšava sastav i stabilnost aterosklerotskog plaka.

Snižavanje lipida. Randomizirane kratkoročne kliničke studije, dvostruko-slepa metoda, placebo kontrolisana studija, komparativne i otvorene studije dokazale su da policosanol ima dejstvo snižavanja lipida kod ispitanika koji imaju holesterolemiju, kod pacijenata sa hiperholesterolemijom tip II (HC), kod žena u postmenopauzi, sa višestrukim faktorima rizika, kod starijih sa HC, sa disfunkcijom jetre i kod dijabetese tip II. Dugoročne studije pokazale su da su ova dejstva postojana. Policosanol (5 – 20 mg/dnevno) smanjuje nivo LDL-a u serumu i CT (ukupni holesterol) u zavisnosti od doze, s tim što se postiže najbolji efekat sa 20 mg dnevno, dolazi do povećanja HDL a, dok je njegovo dejstvo na TG umereno i nekonzistentno. Preparat deluje nakon 8 do 12 nedelja terapije i prekid terapije nema povratni (“rebound”) efekat. Meta-analiza studija policosanola (4.596 pacijenata) pokazala je da je prosečno smanjenje LDL-a (23,7%) sa policosanolom (5-40 mg dnevno kod 1.528 pacijenata) (29 studija) bilo veće nego što je postignuto sa placebom (0,11%) (1406 pacijenata) i sa fitosterolima i stanolima (11,0%) (2-9 g dnevno) (23 studije) (893 slučaja), i zaključeno je da je policosanol najviše smanjio LDL i da je doveo do najpozitivnijih modifikacija u lipidnom profilu.

Antitrombotsko dejstvo. Studije sprovođene sa doborovoljcima koji su zdravi, pacijentima sa HC Tip II i dijabetičarima tipa 2, pokazale su da policosanol ima antitrombotsko dejstvo kad se daje u dozama koje su delotvorene za hipolipidemiju (10 i 20 mg dnevno). Ako se policosanol uzima u pojedinačnim ili ponovljenim dozama, inhibira agregaciju trombocita različitim agonistima kao što su epinefrin, ADP, kolagen i arahidonska kiselina. Terapija policosanolom (20 mg dnevno) tokom 7 dana bila je efikasnija nego terapija aspirinom (100 mg dnevno) u inhibiciji agregacije eoinefrina i ADP-a. Kombinovana terapija je pokazala prednosti. Antitrombotsko dejstvo policosanola praćeno je redukcijom nivoa u serumu TxA2 i tendencijom ka povećanju PGI2.

Antioksidantsko dejstvo. Policosanol je pokazao antioksidantsko dejstvo kod dobrovoljaca koji su zdravi, kod pacijenata sa HC i pacijenata dijabetičara. Terapija povećava antioksidantski kapacitet plazme, period inkubacije i smanjuje maksimalnu brzinu oksidacije LDL-a i stvaranje malondialdehida (MDA).

Dejstvo kod pacijenata sa bolešću perifernih arterija. Policosanol (10 i 20 mg dnevno, u periodima lečenja od 10 nedelja do dve godine) je uvećao inicijalnu i apsolutnu distancu klaudikacije kod pacijenata sa intermitentnom klaudikacijom. Pored toga, policosanol je značajno poboljšao simptome donjih ekstremiteta (bol, hladnoća, parestezija) i indeks sistolnog pritiska na članku/ruci (API), što je najbolji marker periferne ateroskleroze. 

Dejstvo kod pacijenata srednjih godina. Petogodišnja kohortna studija (6611 pacijenata: 3002 kontrolnih, 3609 lečenih) pokazala je manju učestalost hospitalizacije zbog svih uzroka i u jedinicama specijalne nege u grupi sa policosanolom u odnosu na kontrolnu grupu.

Dejstvo kod pacijenata sa koronarnom bolešću. Policosanol (10 mg dnevno) koji se uzima u dužem roku (20 meseci), osim što deluje na snižavanje holesterola, dovodi do funkcionalnog poboljšanja i poboljšanja u ishemiji kod pacijenata sa koronarnom bolešću i smanjuje učestalost restenoze kod gojaznih pacijenata koji su podvrgnuti koronarnoj revaskularizaciji. 

 Dejstvo kod osoba sa višestrukim faktorima rizika. Policosanol je umanjio učestalost neželjenih događaja kod ovih pacijenata, posebno ozbiljnih vaskularnih nuspojava, u odnosu na placebo.

Dejstvo kod starijih osoba sa faktorima rizika. Davanjem doza od 5 i 10 mg dnevno u toku 24 nedelje, povećana je sposobnost za obavljanje složenijih aktivnosti bez osjećanja umora, dispneje, tahikardije, znojenja i/ili prekordijalnog bola. Studija koja je sporovođena na 1470 starijih osoba dokazala je da terapija policosanolom (5 – 10 mg dnevno) od 3 godine, smanjuje učestalost ozbiljnih neželjenih događaja, kao što su vaskularni, koronarni, cerbrovaskularni i ukupna smrtnost, u odnosu na placebo. 

Dejstvo kod pacijenata sa karotidnom stenozom i kod pacijenata sa ishemijskih moždanim udarom. Studija je pokazala da je policosanol smanjio progresiju karotidnih lezija, u odnosu na placebo. Dve otvorene studije na pacijentima koji su imali ishemijski moždani udar, pokazale su da policosanol (20 mg dnevno, 5 godina), osim što je umanjio CT, poboljšao je oporavak posle moždanog udara, koji je evaluiran prema kanadskoj skali. U toku monitoringa pacijenata, nijedan nije preminuo i samo jedan pacijent je ponovo imao moždani udar. Dve randomizirane studije, duplo slepe, pokazale su da pacijenti sa ishemijskim moždanim udarom, koji su lečeni policosanolom (20 mg dnevno) + aspirin (125 mg dnevno), tokom 6 meseci, imali su bolji neurološki oporavak, procenjen Modifikovanom Rankinovom Skalom, uz veću inhibiciju agregacije trombocita i smanjenja MDA i LDL-C, u odnosu na grupu koja je lečena samo placebom + aspirinom (125 mg dnevno). 

Toksičnost pojedinačnih doza policosanola je praktično nula. Ispitivanja subhornične i hronične toksičnosti (kod miševa, majmuna i pasa) nisu pokazala toksičnost, čak ni u dozi 1724 puta većoj od maksimalne terapijske doze. Policosanol takođe nije pokazao genotoksičnost (testovi Ames, razmena sestrinskih hromatida, mikronukleus u koštanoj srži miša, spermatogeneza kod miša), fetalnu i reporoduktivnu toksičnost, niti dugoročne kancerogene efekte. Ti rezultati su skladu sa kliničkim ispitivanjima u kojima je pokazan odličan profil sigurnosti upotrebe policosanola na kraći ili duži rok, čak i kod pacijenata koji su podložni neželjenim dejstvima, kao što su stariji ljudi, pacijenti sa disfunkcijom jetre i dijabetičari. Nema negativnih uticaja na krvni pritisak, puls, na biohemijske analize krvi, hematologiju ili na serumske elektrolite, koji se mogu pripisati terapiji policosanolom. Neželjeni događaji nisu pokazali značajne razlike u odnosu na placebo.
Studija praćenja preparata, koja je trajala 4 godine, u kojoj je učestvovalo 27.874 pacijenata potvrdila je izvanrednu sigurnost policosanola, a pokazalo se da je kumulativna učestalost neželjenih događaja samo 0.3%. Post-marketinška studija leka, kod starijih ljudi koji su praćeni 3 godine, potvrdila je odličnu podnošljivost preparata. Najčešći neželjeni događaji (≥0.05%) koji su pokazani u post-marketinškoj studiji bili su gubitak težine (0.25%), poliurija (0.13%), polifagija (0.08%), glavobolja (0.07%), vrtoglavice (0.06%), artralgija (0.05%) i nesanica (0.05%). Kako se može videti, nijedan neželjeni događaj se ne može smatrati čestim (≥ 1%).